گندزدایی مدرسه
گندزدایی دبیرستان شهید گوهری لاسک توسط آقای غریبی بهورز محترم و آقای شیرزاد دهیارمحترم روستا
نظرات کاربران
UserName