خدایا دلتنگے رو بگیر
میگن دعاے دستہ جمعے
زودتر اجابت میشہ ...
خدایا دلتنگے رو بگیر
و یڪ دل شاد بہ همہ بده ...

الهے آمین
نظرات کاربران
UserName