آیینه ها سخن می گویند
آیینه در کاربرد و هم در ادبیات و شعر بسیار پرشمارند...
نظرات کاربران
UserName