هنر قلمزنی
هنر قلمزی که بیشتر روی فلز برنج انجام می شود در زمره صنایع دستی ایران است که اجرای ظریف آن دلبری می کند
عکاس: مصطفی مداح نظری
نظرات کاربران
UserName