سنگ قبر قدیمی
سنگ قبر قدیمی که رسم بوده نشانه هایی مانند شانه یا زمین حجاری می کردند
عکاس: مصطفی مداح نظری
نظرات کاربران
UserName