کشتار مسلمان هند توسط هندوها
جهان پیوسته تا کی بر مدار ظلم می گردد
مگر در هم بریزد رادمردی این توالی را
فاضل نظری
نظرات کاربران
UserName