کوههای سرخ
خداوند در آیه 31 سوره انبیاء می فرماید: و در زمین کوه هایی استوار نهادیم تا زمین آنان را نلرزاند، و در آن راههایی فراخ پدید آوردیم تا راه خود را بیابند.این کوهها سلسله وار از درون زمین بهم پیوسته اند که از لغزش ها و فشار گازهای زمینی تا حدود زیادی جلوگیری می کنند.
نظرات کاربران
UserName