میزان فاصله با کامیون
هنگام رانندگی در جاده، بهترین فاصله از پشت کامیون چیزی در حدود 20 الی 25برابر طول یک ماشین سواری است.
نزدیکی بیش از حد = ندیدن علائم راهنمایی جاده و افزایش خطر تصادف با کامیون
نظرات کاربران
UserName