ازکجا بفهمیم میزان سایش لاستیک چقدر است؟
عدد نوشته شده درجلوی TREADWEAR روی لاستیک، میزان سایش را نشان می دهد
عدد بزرگتر، نشانه ساییده شدن کمتر است
نظرات کاربران
UserName