موج شکن
یکی از روشهای مقابله و شکستن موجهای بزرگ استفاده از بلوکهای بزرگ بتونی با نام Tetrapod در سواحل هنگ کنگ می باشد
نظرات کاربران
UserName