صفحه آغازین قرآن کریم
تذهیب مطلا ، کتیبه سازی قرآن کریم
مذهب: عظیمی فهیم
با تشکر از گروه هنری نیهور
عکاس مصطفی مداح نظری
نظرات کاربران
UserName