بسم الله الرحمن الرحیم
سبک قدما روی کاغذ دست ساز
مذهب: عظیمی فهیم
باتشکر از گروه هنری نیهور
نظرات کاربران
UserName