خانه گلی روی درخت سنجد
بعضی از حشرات با استفاده از بزاق دهانشان با خاک گل درست می کنند و اقدام به خانه سازی می نمایند
نظرات کاربران
UserName