جنگل سبزو قرمز
جنگل به کمک ریشه های درختان به حفظ خاک وحفظ آب در خاک وجلوگیری از جاری شدن سیل وفرسایش آبی خاک کمک می کند و به کمک شاخ وبرگ وتنه سرعت باد راکاسته ومانع فرسایش بادی خاک می شود .درسطح وسیع گسترش پارکهای جنگلی یکی از بهترین راهکارهای ممکن برای رسیدن به این هدف است
نظرات کاربران
UserName