خیمه سوزان
خیمه سوزان رسمی است که همراه تعزیه برگزار میشود و تقریبا مصادف با ساعت روز دهم محرم است
نظرات کاربران
UserName