مزرعه و کوهستان برفی
سطوح سبز نیز به دودسته شهری وغیر شهری تقسیم می شوند .سطوح سبز دارای کارکردهای شهری را سطوح سبز شهری می نامیم نظیر زمینهای باز ورزشی چمن کاری شده ، جزیره ها ولچکی های کوچک کنار خیابانها وپل ها که با انواع گیاهان پوششی نظیر چمن یا گل پوشانده می شوند .آن بخش از سطوح سبز بدون کارکردهای شهری را سطوح سبز غیر شهری می نامیم مانند مراتع اطراف شهر
نظرات کاربران
UserName