صفحه آغازین قرآن
تذهیب رشته ای بسیار ظریف و قانونمدار است که از زیررشته های نگارگری یا نقاشی ایرانی است
نظرات کاربران
UserName