کوزه های زیبا
کوزه یا بستو که نسبت به ابعاد و شکل آنها کاربردهای مختلف داشت مانند نگهداری غلات ، گوشت ، ماست...
نظرات کاربران
UserName