رشته کوه و برکه
کوهها علاوه بر اینکه ریشه های عظیمی در اعماق زمین دارند و همچون زرهی پوسته زمین را در برابر فشار ناشی از مواد مذاب درونی و تاثیر جاذبه جزر و مد آخرین ماه از بیرون حفظ می کنند. دیوارهای بلندی در برابر طوفانهای سخت و سنگین محسوب می شوند ضمن اینکه کانونی برای ذخیره آبها و انواع معادن گرانبها هستند. افزون بر همه اینها، اطراف کره زمین را قشر عظیمی از هوا فرا گرفته است که بر اثر وجود کوهها که به صورت دنده های یک چرخ پنجه در این قشر عظیم افکنده اند همراه زمین حرکت می کند. دانشمندان می گویند اگر سطح زمین صاف بود قشر هوا به هنگام حرکت زمین روی آن می لغزید و سبب بروز طوفانهای عظیم می شد. همچنین ممکن بود این اصطحکاک دائمی، سطح زمین را داغ و سوزان و غیرقابل سکونت کند
نظرات کاربران
UserName