روز ملی فرانسه به روایت مردم
روز ملی فرانسه در حالی برگزار شد که هر هفته تظاهرات مردمی با خشونت پلیس سرکوب می شود و در این روز مردم مکرون رییس جمهور فرانسه را بخاطر عملکردش هو کردند.
نظرات کاربران
UserName