کوهها و جنگل مه گرفته
کوهها با فرو رفتن قسمت زیاد آن در عمق زمین سبب ثبات زمین شده است. درین باره کتابی به عنوان" ارت" (زمين) که نويسندۀ آن دکتور" فرانک پريس" قبلاً رئيس اکاديمئ ملئ سائنس امريکا بوده، و کتابش بقسم کتاب درسی در اکثر دانشگاه های بزرگ مورد استفاده قرار دارد، چنین توضيح داده است که کوه ها مانند ستونهای اند که برای استحکام قشر زمين با عمق خيلی زيادی در بطن زمین مدفون شده اند.
نظرات کاربران
UserName