نفس آخر دشمنی
آنچه امروز دشمنان می کنند نفس های آخر دشمنی شان است
نظرات کاربران
UserName