مزرعه پس از درو
فضاهای سبز را می توان به دودسته " فضاهای سبز شهری " و "فضاهای سبز غیر شهری " تقسیم کرد فضاهای سبز غیر شهری فضاهای سبز غیر شهری ،فضاهایی هستند که کارکرد شهری ندارند .هرچند به علت توسعه های شهری دربافتهای شهری قرار گرفته باشند .لیکن از آنجا که کارکرد آنها خاص مراکز شهری نیست ف دردسته بندی فضاهای سبز غیر شهری قرار می گیرند .این فضاها یا طبیعی هستند ، نظیر جنگل هلی طبیعی ویا مصنوعی هستند مانند باغ ها وجنگل های مصنوعی
نظرات کاربران
UserName