چند اسکیس
اسکیس به معنای طرح های خطی و پیش طرح است که یا خودش می تواند طرح کامل باشد یا با اعمال تغییرات بدان می رسد، چند نمونه از آن را بصورت باکیفیت در اینجا می بینیم
نظرات کاربران
UserName