خورشید تابان بر فرار جنگل خشک
ابن سینا به طورکلی در معرفی هوای خوب و بد چنین می گوید: «هوای خوب و مطلوب، هوایی است که آزاد باشد و مواد خارجی از قبیل بخار و دود با آن نیامیخته باشد و نیز در بین دیوارها و سقف محبوس نباشد و از بوی بد به دور باشد؛ هوای آزاد علاوه بر شرایط یادشده، لازم است از نسیم های مطبوع مدد گیرد. بدیهی است که بادهای سلامت بخش غالبا در بلندی ها و جلگه های هموار می وزد
نظرات کاربران
UserName