دهه کرامت
به تاروپودضریحت دخیل بسته دلم
من آمدم که بگویم تمام ِدرد دلم
شعاع نور حرم ،دل بَرَد زشمس فلک
به خاکبوسی راهت نشسته خیل ملک
چنین شکوه وجلالی اگرنمایان است
سخن تمام ،که اینجاحریم سلطان است
نظرات کاربران
UserName