تصاویر هوایی از استان زنجان
تصاویر، نمایی هوایی از طبیعت زنجان و شهرستان های ابهر ، سلطانیه ،‌ خرم دره و خدابنده در استان زنجان را نشان می دهد.
نظرات کاربران
UserName