شنبه های پاریس
ماه ها است که هر شنبه مردم عادی در پاریس پایتخت فرانسه تظاهرات اعتراضی نسبت به سیاست های دولت برگزار می کنند اما پلیس با خشونت تمام آنها را سرکوب می کند که تا به حال به کشته و زخمی شدن بسیاری گشته است
نظرات کاربران
UserName