تقویت حواس با بوییدن گلاب
بوئیدن گلاب باعث تقویت دل (قلب) و دماغ (مغز)، حواس، و ایجاد نشاط است.
گلاب برای کسی که در آفتاب بوده و به دلیل افزایش حرارت سر و مغز، دچار سرخی چشم شده، بسیار مفید است.
ریختن مقداری گلاب در آب مورد استفاده برای پاشویه به بهبود تب کمک میکند.
نظرات کاربران
UserName