على القدس رایحین شهداء بالملایین
این تصویر با عنوان «القدس لنا» و با شعاری از سید حسن نصر الله رهبر حزب الله لبنان طراحی شده است:

على القدس رایحین شهداء بالملایین

السید حسن نصر الله الأمین العام لحزب الله

ما با میلیون ها شهید به سمت قدس خواهیم رفت.
نظرات کاربران
UserName