على القدس رایحین شهداء بالملایین
على القدس رایحین شهداء بالملایین

السید حسن نصر الله الأمین العام لحزب الله

ما با میلیون ها شهید به سمت قدس خواهیم رفت.

سبد حسن نصر الله رهبر حزب الله لبنان
نظرات کاربران
UserName