خطاطی جوشن کبیر
قسمتی از دعای جوشن کبیر به رقم زین العابدین اصفهانی - 1249
نظرات کاربران
UserName