نقطه خیالی
مذاکره برجام باید بر اساس نقاط امید بخش حقیقی باشد
نظرات کاربران
UserName