تقلب
تصاویر کلاس های درس یکی از دانشگاه های شهر تهران را نشان می دهد.
«تقلب» در لغت به معنی ارتکاب عملی در اجتماع است که فاعل از طریق آن سعی در برتری جستن بر دیگران از طریق راه های ناعادلانه و غیرقانونی دارد. تقلب یک بیماری اجتماعی است، بیماری واگیرداری که در صورت شیوع گسترده بین طبقات گوناگون، جامعه را از پای در آورده و توان حرکت به سمت ایده آل ها و آرمان هایش را از آن می گیرد.گستردگی و شیوع تقلب در بین دانشجویان، کارکرد حیاتی و تاثیرگذار امتحان را مختل می کند و به تبع آن سیستم آموزشی و سپس تمام ابعاد اقتصادی،صنعتی و فرهنگی جامعه را. امتحانی که در آن تقلب باشد، مفهوم خود را از دست می دهد و نمی تواند افراد را بر اساس خصلت ها و توانایی هایشان به درستی در مراکز آموزشی،صنعتی و تجاری مناسب وارد کند، نمی تواند خروجی های معتبر سیستم آموزشی را مشخص کند
نظرات کاربران
UserName