تکه ای یخ در کنار رودخانه

یخچال طبیعی یا یَخرود تودهای یخ است که بر اثر نیروی گرانش از نواحی بلند کوهستانی یا در نواحی قطبی، که دارای هوای بسیار سردی هستند، به آرامی جریان پیدا میکند. اگر مشتی برف به محکمی در دست فشرده شود، برف به یخ تبدیل میشود. این همان اتفاقی است که پس از بارش برف، در درههای مرتفع کوهستانی رخ میدهد. برف در کف دره، بر اثر فشار برفهای بالایی فشرده و به یخ تبدیل میشود.

نظرات کاربران
UserName