جنگل و دریاچه زمستانی

با بارش برفهای جدید، برفهای زیرین فشرده و محکمتر میشود و مانند تودهای خمیری حرکت میکند.به این ترتیب، یخچال طبیعی بوجود میآید. یخچال طبیعی به آرامی، حدود ۳ متر در سال، حرکت میکند

نظرات کاربران
UserName