حکم ایجاد خسارت در آپارتمان
والدین وظیفه تربیت فرزندان را برعهده دارند و باید آنها را از ایجاد خسارت به وسایل دیگران باز دارند.اگر به وسایل دیگران خسارت زدن خودشان ضامن هستند نه والدین.
نظرات کاربران
UserName