تربیت سرباز برای امریکا و انگلیس
هدف اجرای ۲۰۳۰؛ تربیت سرباز و رعیت برای آمریکا و انگلیس.
نظرات کاربران
UserName