کار و کارگر افتخار است
باید در جامعه کار و کارگر افتخار باشد و کارگر و فرزند او به این عنوان افتخار نماید
نظرات کاربران
UserName