بوی نان محلی در محله « مارچون »
ناهید؛ خانم جوانی است که در محله مارچون روستای کِشه از توابع نظنز زندگی می کند.چهار سال پیش تصمیم می گیرد نانوایی محلی راه بیندازد تا بتواند به معیشت خانواده کمک کند. او سحر گاه به «اتاق تنوری» آمده و مشغول آماده سازی تنور برای روشن کردن آتش و آماده شدنِ زغال و پخت نان می شود. نان های مرغوب او باعث شده تا مردم روستاهای دیگر هم برای خرید نان به او مراجعه کنند.
عکس: فهیمه رحیمی
نظرات کاربران
UserName