روز کارگر مبارک
همت من دست اگر از آستین بیرون کند
آسمان باشد کمان حلقه بر بازو مرا

#صائب_تبریزی
نظرات کاربران
UserName