تکلیف امروز
بنی آدم اعضای یک پیکرند
/که در آفرینش ز یک گوهرند
/چو عضوی به درد آورد روزگار
/دگر عضوها را نماند قرار
نظرات کاربران
UserName