آوای کوچ
کوچ عشایر پدیده ای فرهنگی و اقتصادی است و عامل بقای جامعه ی کوچنده به شمار می آید و علاوه بر اینکه بر مهمترین معیشت و اقتصاد جامعه ی کوچنده را تأمین می کند بر فرهنگ و ساختار اجتماعی چنین جوامعی نیز تاثیر می گذارد. کوچ فرآیند جابه جایی فصلی از منطقه ای به منطقه ی دیگر است که با هدفش بهره برداری از مراتع و چراگاه های طبیعی روی می دهد. هدف غایی این فرآیند پرورش دام و به دست آوردن فراورده های دامی که معیشت جامعۀ کوچ رو را تامین می کند.
نظرات کاربران
UserName