حکمت پروردگار
امام صادق عليه السلام : اگر خواهى كه به گستردگى حكمت آفريدگار، و ناچيزى دانش آفريدگان پى برى، به انواع ماهيهاى درياها و جنبندگان آبى و صدفها و ديگر انواع و اصناف [جانوران دريايى ]بنگر كه به شماره نيايند و منافع آنها جز اندك، اندك شناخته نشوند، مردم [در آينده] با ابزارها و وسايل نو پديد، به آنها پى مى برند .
نظرات کاربران
UserName