شهید علی اصغر امینی بیات
شهید علی اصغر امینی بیات، فرمانده تیپ 3 لشگر 17 علی بن ابیطالب علیه السلام
نظرات کاربران
UserName