سوختن کلیسای نوتردام فرانسه
صحنه هایی از سوختن کلیسای نوتردام فرانسه که با توجه به اهمیت این مکان تاریخی در جهان اما اقدام خاص اطفای حریق انجام نشد
نظرات کاربران
UserName