راه شناخت كامل بودن دين مسلمان
امام سجاد (ع):
‌ راه شناخت كامل بودن دين مسلمان به اينهاست:
‌سخنان بی معنی و بيهوده نمى گويد، كمتر بحث و جدل مى كند، بردبار، صبور و خوش اخلاق است.
بحار: 2 / 129 / 11
نظرات کاربران
UserName