عرقیات را از فروشندگان معتبر تهیه کنید
عدم رعایت اصول تقطیر برگ و گل گیاه توسط تولیدکننده و مخلوط بودن برگ و گل با قطعات چوبی گیاه، موجب تولید الکل چوب و آلودگی عرق گیاهی به این نوع الکل شده است.
نظرات کاربران
UserName