نگاره های تذهیبی در معماری
نگارگری یک مادرهنر است که نگاره های آن مانند تذهیبی در هنر های دیگر مثل معماری کاربرد فراوان دارد
نظرات کاربران
UserName