حال من با خنده های تو خوب است
روى "لبخندت" مكث كن...
چند ثانيه فقط
بيا جاى من و
زل بزن به خودت
ميبينى؟
عجيب ديوانه ميكند آدم را

علي قاضي نظام
نظرات کاربران
UserName